Ga naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Innoverend Werken VOF (IW)

In deze algemene voorwaarden wordt onder “u” verstaan de opdrachtgever en wordt Innoverend Werken VOF, statutair gevestigd te Roosendaal, nader genoemd “IW” dan wel “wij”.

Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op voor alle door IW met u gesloten overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, en/of opdrachten van welke aard ook tot het verrichten van enige diensten.
2. De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien wij reeds eerder overeenkomsten met elkaar zijn aangegaan onder vigeur van de onderhavige voorwaarden, dan wordt u geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met IW gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen toegestaan met instemming van IW en voor zover dit in een schriftelijke, ondertekende overeenkomst is vastgelegd.
5. Indien één of meerder bepalingen nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing.
6. IW is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie.

Artikel 2 Offertes, overeenkomst en wijzigingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van IW zijn geheel vrijblijvend. De opdracht c.q. de overeenkomst komt tot stand op het moment dat IW de door u ondertekende offerte dan wel opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Indien de opdracht mondeling is verstrekt dan wel indien de offerte c.q. opdrachtbevestiging (nog) niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat IW op uw verzoek met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart.
2. Opdrachten en wijzigingen in opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk door u worden verstrekt. Wijzigingen in opdrachten zijn voor IW pas bindend, indien zij schriftelijk door ons zijn aanvaard.
3. De overeenkomst tussen u en IW wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij anders tussen ons wordt overeengekomen. De overeenkomst tussen partijen kan slechts schriftelijk tussentijds beëindigd worden met een opzegtermijn van twee maanden. IW is gerechtigd de overeenkomst op elk door haar gewenst moment onder gelijktijdige melding van de haar moverende redenen terstond te beëindigen.
4. De adviezen en verrichten van IW zullen gebaseerd zijn op de van opdrachtgever verkregen en te verkrijgen inlichtingen, de kennis en de ervaring van IW en op haar meningvorming.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolg of toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Wijze van uitvoering opdracht
1. U bent gehouden aan IW alle inlichtingen te geven, welke bij de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn of kunnen zijn. U zal IW spontaan en op verzoek inzage geven in alle bescheiden, welke wij menen nodig te hebben voor de uitvoering van de opdracht. Tevens staat u in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
2. IW bepaalt de wijze waarop ons inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd en door wie. Indien directe vervanging niet mogelijk is, kunnen de werkzaamheden van IW worden geschorst bij ziekte, overlijden of ontstentenis van medewerkers of consultants, al dan niet door IW ingehuurd, van IW. IW heeft de plicht desgevraagd u tevoren over de wijze, waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, in te lichten tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
3. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4. IW is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hen in dienst zijnde derden indien dit ons inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5. IW heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat u aan de in lid 1 genoemde verplichting zal hebben voldaan. De uit de vertraging voortvloeiende schade en eventuele extra kosten waaronder extra honorarium voor IW, komen voor uw rekening.
6. IW behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan u in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van u en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
7. Indien een werknemer van IW of een door IW ingehuurde consultant in het kader van een opdracht werkzaamheden op uw locatie verricht, zult u zorg dragen voor een geschikte werkplek die voldoet aan de Arbowet en de daarbij behorende besluiten.

Artikel 4 Auteursrecht en Intellectuele eigendom
1. Onverminderd de bepalingen van de auteurswet heeft IW het uitsluitend recht van openbaarmaking en multipliceren van haar rapporten, adviezen, systemen, modellen enz. Het overhandigen van rapporten en dergelijke aan u verschaft u niet het recht deze rapporten enz. zonder toestemming van IW al of niet gewijzigd, in strijd met het auteursrecht van IW te gebruiken op welke wijze dan ook.
2. IW is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten, octrooien of licenties van derden door gebruik van gegevens, welke aan IW door of namens u ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
3. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van IW afkomstige of door hen gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van IW, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etc., van uzelf of ingeschakelde derden.
4. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan IW voorbehouden.

Artikel 5 Geheimhouding
1. IW is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die en door de u ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, een en ander voor zover van vertrouwelijke aard, tenzij daartoe gedwongen vanuit wet- en regelgeving en/of gerechtelijke uitspraken.
2. Tenzij u schriftelijk heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen, is IW gerechtigd tot het gebruik van uw naam en logo voor haar reclame en referentiedoeleinden.

Artikel 6 Risico van opslag informatie
1. IW zal zorg dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt IW geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
2. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van bij IW opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor u.
3. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor u ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens u, IW of derden.
4. U vrijwaart IW voor alle aanspraken van derden, verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde informatie.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Enige persoonlijke aansprakelijkheid van namens IW optredende derden jegens anderen is nadrukkelijk uitgesloten.
2. IW is niet aansprakelijk voor uw schade die ontstaat doordat u of niet door ons ingeschakelde derden ons onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie hebben verstrekt.
3. U vrijwaart IW voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat u of niet door ons ingeschakelde derden ons onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie hebben verstrekt, tenzij u kan aantonen dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten uwerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van IW.
4. Schade, waarvoor IW door u aansprakelijk wordt gesteld, zal vastgesteld dienen te worden bij en in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk of arbitraal vonnis.
5. De schadevergoeding, tot het betalen waarvan IW mocht worden veroordeeld, zal nooit een groter bedrag kunnen belopen dan het honorarium dat door IW in de desbetreffende opdracht in de laatste twee maanden in rekening gebracht is.
6. Het bedrag genoemd in lid 5 is (tevens) beperkt tot het bedrag tot waarvoor IW een beroep kan doen op haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
7. IW is niet aansprakelijk voor gevolg-, bedrijfs- of indirecte schade.

Artikel 8 Overmacht
1. Naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, geldt voor IW als overmacht alle onvoorziene omstandigheden, van welke aard ook, waaronder mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar, contigenterings- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand en/of wateroverlast, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk vol-doen door derden van wie IW voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan haar verplichtingen jegens IW om welke reden dan ook, waardoor IW de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder naar ons oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten.
2. In geval van overmacht heeft IW het recht de overeenkomst met u geheel of ten dele te annuleren dan wel op te schorten, zulks door een eenvoudige mededeling aan u zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat IW ter zake van de door u door de annulering eventueel geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

Artikel 9 Overname personeel
Gedurende de duur van de overeenkomst alsmede binnen zes maanden na beëindiging daarvan, zult u geen medewerkers van IW die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor u laten werken. Mocht u desondanks toch medewerkers bij u in dienst willen nemen, dan dient daarover vooraf overleg te zijn met IW, waarbij IW gerechtigd is om u een gefixeerde schadeloosstelling in rekening te brengen indien de medewerker bij u dan wel bij de aan u gelieerde ondernemingen in dienst treedt. Het is aan IW voorbehouden om de hoogte van deze schadeloosstelling te bepalen, met een maximum van een jaarsalaris van de medewerker.

Artikel 10 Zekerheid en opschorting
IW is steeds gerechtigd u te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van uw betalingsverplichting en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 11 Declaratiebedrag
1. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomsten van de opdracht. Het honorarium, dat in rekening wordt gebracht, is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend op grond van de bestede of te besteden arbeid van IW en/of haar medewerkers volgens de gebruikelijke tarieven van IW.
2. Het honorarium zal worden vermeerderd met de verschotten en omzetbelasting. Reisuren worden volledig in rekening gebracht. Onder verschotten worden mede begrepen de prijzen van te verwerken materialen, huren, declaraties van ingeschakelde derden, vervoerskosten en al de uitgaven die IW ten behoeve van u heeft gedaan waaronder griffierechten, advertenties en plaatsing op vacaturesites. Prijsverhogingen worden aan u doorberekend.
3. IW zal het haar toekomende honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting per week, maand, kwartaal of per jaar naar keuze van IW aan u in rekening brengen. IW is ook gerechtigd haar werkzaamheden aan u in rekening te brengen zodra de opdracht of een deel daarvan is voltooid.
4. IW is gerechtigd aan u een voorschot in rekening te brengen ter hoogte van de vermoedelijke declaratie, vermeerderd met de te verwachten verschotten en omzetbelasting.
5. IW is gerechtigd de uurtarieven c.q. het honorarium jaarlijks op 1 januari te wijzigen. Deze wijziging vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfers CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijk dienstverlening, met dien verstande dat een verhoging met tenminste 3% immer is toegestaan.

Artikel 12 Betaling en reclames
1. Voor zover niet anders overeengekomen, bent u gehouden de declaraties van IW zonder korting en/of schuldvergelijking te voldoen binnen veertien dagen na de dagtekening van de declaratie.
2. Indien u het bedrag van de declaratie niet binnen de voorschreven termijn voldoet, bent u zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim. Alsdan is IW gerechtigd aan u een rente in rekening te brengen, welke maximaal drie procenten méér bedraagt dan op dat moment geldende wettelijke rente, met een minimumrente van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt, aanvangende vanaf de vervaldatum tot de dag der algehele voldoening.
3. Indien u met enige door u aan IW verschuldigde betaling in gebreke bent, zijn alle andere vorderingen, die IW op u heeft, onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid bent u over het bedrag van die vorderingen aan opdrachtgever IW een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.
4. Door niet-tijdige betaling van de declaratie van IW bent u aan IW tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, welke gesteld worden op minstens 10% van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,00. Behorende bij deze kosten zijn tevens de kosten van betekening en alle overige deurwaarderskosten conform het vigerende deurwaarderstarief verschuldigd.
5. Indien u het bedrag der declaratie betwist dient u uw bezwaren uitsluitend schriftelijk binnen tien dagen na de betekening van de declaratie aan IW mede te delen op straffe van verval van het recht van reclame.
6. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort uw betalingsverplichting ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
7. IW is gerechtigd de afgifte van zaken, die zij voor u in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft en/of verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat onze vordering(en) ter zake van enige opdracht wordt voldaan.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen u en IW is Nederlands recht van toepassing.
2. Ter zake van alle geschillen, verband houdende met rechtsverhoudingen tussen u en IW, is de rechter van de vestigingsplaats van IW bevoegd.